Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

Procedura Funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach w czasie epidemii COVID-19 01.09.2020 r.

1. Procedura została ustalona w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie placówki i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

2. Procedura została opracowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR WYCHOWANKA PRZEZ OPIEKUNA

1. Do ośrodka mogą przyjeżdżać tylko wychowankowie bez objawów choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady ochrony przed zarażeniem, tj.: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania twarzy, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

3. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren grup wychowawczych. Przekazanie dziecka do ośrodka i z ośrodka odbywa się na zewnątrz budynku lub za drzwiami wejściowymi do budynku, gdzie zostały wyznaczone przestrzenie wspólne.

4. Ze względu na różne godziny przyjazdów opiekunów wychowanków należy o swojej obecności poinformować wychowawcę grupy dzwoniąc do niego telefonicznie lub przy użyciu domofonu, który jest przy wejściu do budynku A.

5. Na całym terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek przez rodziców/opiekunów i osoby trzecie. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu od drugiej osoby 1,5 m, a także o dezynfekcji rąk.

6. Wychowankowie powinni także posiadać maseczki, z których mogą korzystać w ośrodku lub w szkole w niektórych, określonych sytuacjach.

7. Wychowanek wykazujący objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych (szczególnie gorączka, kaszel) zostanie umieszczony w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica/opiekuna. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z ośrodka i udania się z nim do lekarza rodzinnego. Szczegółowy schemat postępowania w takiej sytuacji określa procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPIEKI W PLACÓWCE

1. Wejścia do poszczególnych budynków placówki zostały określone literami alfabetu w celu dokładnego wskazania poszczególnym grupom wychowankom, którymi drzwiami mogą przechodzić.

2. Przy wejściu do poszczególnych budynków placówki umieszczone zostały dozowniki umożliwiające dezynfekcję rąk, a także instrukcje poprawnego ich zastosowania.

3. Wyznaczone zostały odrębne drogi komunikacyjne dla wychowanków SOW i wychowanków ORW w budynku św. Józefa.

4. Poszczególne grupy wychowanków przebywają w wyznaczonych i stałych pomieszczeniach.

5. Do grupy wychowawczej przyporządkowani zostali ci sami opiekunowi, którzy w kontaktach z innymi pracownikami placówki powinni pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego wynosząc min. 1,5 m.

6. W pomieszczeniach grupy wychowawczej należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

7. Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do ośrodka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

8. Należy często wietrzyć sale zajęciowe i pomieszczenia mieszkalne. Opiekunowie grupy powinni dopilnować, aby wychowankowie często i poprawnie myli ręce, szczególnie po przyjściu na teren grupy wychowawczej, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.

9. Należy roztropnie ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy wychowankami.

10. Należy pamiętać o zachowaniu takiej organizacji zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup wychowawczych (na terenie rekreacyjnym ośrodka).

11. Zaleca się organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, jeżeli są do tego sprzyjające warunki atmosferyczne.

12. Personel pracujący z wychowankami nie powinien kontaktować się bezpośrednio z pozostałym personelem placówki.

13. Wychowawcy i pozostali pracownicy zostali wyposażeni w indywidualne epidemiologiczne środki ochrony osobistej.

14. Każdy pracownik placówki powinien regularnie i jak najczęściej, zgodnie z instrukcją, myć ręce wodą z mydłem a następnie zdezynfekować je przygotowanym płynem do dezynfekcji, szczególnie jest to ważne przed i po kontakcie z wychowankiem, po kontakcie z powierzchniami stykowymi i płaskimi, oraz po zdjęciu środków ochrony osobistej.

15. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości pomieszczeń mieszkalnych, sal zajęciowych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.

GASTRONOMIA – ORGANIZACJA POSIŁKÓW

1. Wydawanie i korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Wyznaczono odrębne stołówki dla:

1. wychowanków SOW,

2. wychowanków ORW,

3. personelu pracującego w bezpośrednim kontakcie z wychowankami,

4. innych pracowników placówki,

5. uczniów ze szkoły korzystających z obiadów w Ośrodku.

3. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:

• stosowania środków ochrony osobistej,

• utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

• mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum

60 oC lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

4. Posiłki wydaje wychowankom wyznaczony personel.

5. W wyznaczonej jadalni przy jednym stole siadają wychowankowie z jednej grupy wychowawczej.

ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETU MEDYCZNEGO

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH „NASZ DOM”

W TRAKCIE PANDEMII SARS-COV-19.

1. Wychowankowie korzystający ze świadczeń zdrowotnych w gabinecie medycznym powinni być w masce ochronnej zasłaniającej usta oraz nos

2. Przed wejściem do gabinetu każda osoba jest zobligowana do dezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji.

3. W gabinecie może przebywać tylko jedna osoba.

4. Gabinet został wyposażony w środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa przebywającym tam osobom.

5. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych lekarz lub pielęgniarka powinni stosować środki ochrony osobistej.

6. Każdorazowo, po wyjściu wychowanka dokonywana jest dezynfekcja używanych powierzchni i przedmiotów, a także zmiana ochrony osobistej używanej przez lekarza, pielęgniarkę.

7. Gabinet musi być sprzątany oraz dezynfekowany codziennie. Sprzątanie powinno zawierać dezynfekcję blatów, klamek, zlewu oraz pozostałych używanych sprzętów.

8 W przypadku pojawienia się u wychowanka/pracownika ośrodka następujących objawów: gorączka, duszności, kaszel, kichanie, należy wdrożyć procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie Izolatki, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora placówki.

4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów o potrzebie natychmiastowego przyjechania po dziecko.

5. Pozostali wychowankowie pod opieką wychowawcy natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz budynku. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.

6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby, która jest zabezpieczona w środki ochrony osobistej, pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców/opiekunów.

7. Po przekazaniu rodzicom wychowanka pomieszczenie izolatki zostaje zdezynfekowane przy użyciu detergentów i lampy UFC.

8. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników placówki informuje najbliższą powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną o pojawieniu się w ośrodku wychowanka z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.

9. Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji ośrodka.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika nie powinien on przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112

i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora placówki.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.

3. Gdy objawy choroby są lekkie dyrektor odsyła pracownika do domu, natomiast gdy stan pracownika jest poważny dzwoni po karetkę pogotowia. W sytuacji oczekiwania na karetkę w ośrodku pracownik przebywa w izolatce.

4. Jeżeli osobą chorą jest pracownik bezpośredniego kontaktu z wychowankami, to wychowankowie ci pod opieką innego nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz placówki.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji

i poleceń.

7. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie

w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana

o zakażenie.

8. Dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień, oraz przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji ośrodka oraz informuje organ prowadzący.

9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

34 − = 32

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.