Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych.

Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zespół Placówek Oświatowych „ NASZ DOM” w Gębicach.

ul. BŁ. M. Angeli 1, 64-707 Gębice

Osoba do kontaktu: s. Wiesława Kowalska e-mail: naszdom.zpo@gmail.com

  1. Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego danych osobowych.
  2. Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego Wychowanka Ośrodka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
  3. Odbiorcą Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego danych osobowych będą podmioty, którym mamy ustawowy obowiązek przekazywania danych.
  4. Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do działań oświatowo-wychowawczych lub zatrudnienia w placówce, oraz niezbędnych do celów archiwalnych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich lub i/lub dziecka/podopiecznego danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
  8. Na terenie Zespołu Placówek Oświatowych „Nasz Dom”  w Gębicach prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, pracowników, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony dóbr i mienia.

Jeśli Pani/Pana ma pytania dotyczące swoich i/lub dziecka/podopiecznego danych osobowych, możecie się  Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo. Po zweryfikowaniu osoby pytającej odpowiemy na pytania.