Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „DEO GRATIAS” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek funkcjonuje od 2012 roku.

Placówka umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami w wieku od 3 do 24 lat realizację przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka/opiekunów prawnych oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Głównym celem placówki jest wszechstronny rozwój niepełnosprawnych wychowanków, na miarę ich indywidualnych możliwości. Naszym hasłem przewodnim jest „przez pracę i zabawę do pełnej sprawności”.

Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok zgodnie z kalendarzem roku szkolnego (przerwa zimowa i wakacyjna). Placówka może zapewnić także wychowankom opiekę całodobową od poniedziałku do piątku.

Do dyspozycji wychowanków znajduje się dział rehabilitacji ruchowej ze specjalistycznym oprzyrządowaniem, wanny do hydromasażu, a także boisko sportowe. Sala polisensoryczna umożliwia wychowankom zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata. Nowoczesny plac zabaw i siłownia zewnętrzna to także miejsca w których wychowankowie rozwijają swoje umiejętności i doświadczają nowych radości. Ośrodek znajduje się na wsi, otoczony jest terenami zielonymi, lasami, co zapewnia przestrzeń do rozwoju, spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu.

Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną: psychologa, logopedę, wychowawców-oligofrenopedagogów, fizjoterapeutów, katechetę którzy poprzez prowadzone zajęcia i rehabilitację przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju podopiecznych.

Wspieramy rozwój wychowanków poprzez odpowiednio dobrane metody i techniki pracy: Metodę Porannego Kręgu, Programy Aktywności M. i Ch. Knillów, zajęcia umuzykalniające – rytmika i gra na instrumentach, pedagogikę zabawy, terapia dłoni i stopy, bajkoterapia, zajęcia plastyczne i manualne, zabawy manipulacyjne, zabawy paluszkowe, zajęcia relaksacyjne, zajęcia stymulujące zmysły, masażyki, zajęcia rozwijające komunikację. Wprowadzamy także alternatywne formy komunikacji.

Ośrodek stwarza wychowankom okazję do wszechstronnego rozwoju, poprzez wspólne występy artystyczne, np.: Jasełka Bożonarodzeniowe, „Powitanie wiosny”.

Mimo ograniczeń niepełnosprawności wychowankowie uczestniczą w życiu społecznym na miarę swoich możliwości. Biorą udział w uroczystościach wewnętrznych ośrodka (Dzień Wspólnoty, Wigilia), imprezach zewnętrznych, wycieczkach i innych zajęciach dających im możliwość kontaktu z szerszym społeczeństwem. Podejmujemy współpracę z lokalnym środowiskiem i instytucjami funkcjonującymi w naszym otoczeniu. Każdy dzień pobytu wychowanków w ośrodku daje im możliwość pełniejszego rozwoju i przeżywania radości.

Ciągłe oddziaływania rozbudzają w nich ciekawość świata i stwarza im odpowiednią przestrzeń do rozwoju kontaktów interpersonalnych, a także daje możliwość nauki postępowania zgodnie z powszechnie przyjętymi normami i zasadami.