Zespół Placówek Oświatowych "NASZ DOM"

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „DEO GRATIAS” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek funkcjonuje od 01 września 2012 roku. Placówka ta umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami w wieku od 3 do 24 lat realizację przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka/opiekunów prawnych oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

DSC01435DSC07430Głównym celem placówki jest wszechstronny rozwój niepełnosprawnych wychowanków, na miarę ich indywidualnych możliwości. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Ośrodek może zapewnić także wychowankom opiekę całodobową.
Placówka dysponuje bardzo dobrymi warunkami socjalnymi, odpowiednią bazą dydaktyczną i rehabilitacyjną. Przestrzenne sale do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wyposażone są w meble i pomoce dydaktyczne uwzględniające indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków.

DSC05704DSC05664

Do dyspozycji wychowanków znajduje się także dział rehabilitacji ruchowej ze specjalistycznym oprzyrządowaniem i basenem wodnym. Sala polisensoryczna umożliwia wychowankom zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata. Nowoczesny plac zabaw i siłownia zewnętrzna to także miejsca w których wychowankowie rozwijają swoje umiejętności i doświadczają nowych radości. Dużym walorem ośrodka jest znajdujący się na jego terenie park ze starym drzewostanem, wśród którego szczególną uwagę zwraca rozłożysta lipa licząca około 300 lat.
Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną: psychologa, logopedę, wychowawców-oligofrenopedagogów, fizjoterapeutów, katechetę którzy poprzez prowadzone zajęcia i rehabilitację przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju podopiecznych. Zespół opracowuje dla dziecka diagnozę umiejętności funkcjonalnych, a następnie konstruuje Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjno – Wychowawczych, który jest podstawą pracy przez cały rok szkolny. Dwa razy do roku dokonuje się oceny postępów wychowanka ustalając jakie umiejętności dziecko nabyło w minionym okresie czasu.

DSC05637DSC06891

Wspieramy rozwój wychowanków poprzez odpowiednio dobrane metody i techniki pracy: Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodę Dobrego Startu, Programy Aktywności M. i Ch. Knillów, sesję kontaktów – Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla, muzykoterapię – rytmika i gra na instrumentach, pedagogikę zabawy, zajęcia plastyczne i manualne, zabawy manipulacyjne, zabawy paluszkowe, zajęcia relaksacyjne, zajęcia stymulujące zmysły, rehabilitacja fizyczna także na basenie wodnym. Dbając o pełny i wszechstronny rozwój wychowanków stwarzamy możliwość udziału w zajęciach dodatkowych takich jak: hipoterapia.

DSC04903Szczególne miejsce w rewalidacji wychowanków mają ich rodzice, dlatego co miesiąc organizowane są w ośrodku spotkania dla rodziców, by dzielić się sukcesami i problemami wychowanków i współdziałać w rewalidacyjno-wychowawczym procesie oddziaływań względem nich.

DSC06815DSC06903Ośrodek stwarza wychowankom okazję do wszechstronnego rozwoju, poprzez wspólne występy artystyczne, np.: Jasełka Bożonarodzeniowe, „Powitanie wiosny”. Mimo ograniczeń niepełnosprawności wychowankowie uczestniczą w życiu społecznym na miarę swoich możliwości. Biorą udział w uroczystościach wewnętrznych ośrodka (Dzień Wspólnoty), imprezach zewnętrznych (Festyn rodzinny w Gębicach), wycieczkach (Kołobrzeg) i innych zajęciach dających im możliwość kontaktu z szerszym społeczeństwem. Każdy dzień pobytu wychowanków w ośrodku daje im możliwość pełniejszego rozwoju i przeżywania radości.

DSC06841DSC06396